Gwarancja, Reklamacja i Zwrot Towaru

 

 1. Wszystkie towary dostępne w partnerskim sklepie internetowym zwanym dalej Sklep BACKBONE Krzysztof Raczyński objęte są gwarancją. Długość i rodzaj gwarancji jest zawarty w opisie towaru. Uprawnienia gwarancyjne realizowane są na podstawie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej (jeśli występuje).

 2. Wszelkie zgłoszenia dotyczące gwarancji, reklamacyjną oraz zwrotu towaru należy zgłaszać na adres: BACKBONE Krzysztof Raczyński, ul. Sardyńska 8/31, 02-761 Warszawa

 3. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem +48 22 253 96 70 lub mailowo na adres kontakt@e-backbone.eu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

 4. Warunkiem skorzystania z procedury gwarancyjnej jest dostarczenie wraz z uszkodzonym sprzętem wymaganych dokumentów: kopii dowodu zakupu (faktura VAT), kopii karty gwarancyjnej (jeżeli została oryginalnie dołączona do sprzętu). Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby BACKBONE Krzysztof Raczyński. Prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji, gdyż nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 5. Sprzęt, który objęty jest gwarancją producenta powinien być serwisowany wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych wskazanych na stronie internetowej lub karcie gwarancyjnej dystrybuowanych przez wytwórcę.

 6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, w szczególności konserwacji urządzenia czy re-instalacji systemu operacyjnego.

 7. Gwarancji nie podlegają elementy ulegające naturalnemu zużyciu tj. baterie, tonery, bębny, tusze, atramenty itp. 

 8. Gwarancje producenta obejmują usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

 9. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć do siedziby BACKBONE Krzysztof Raczyński osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Celem sprawnego włączenia sprzętu do procedury gwarancyjnej należy:

o   uszkodzony sprzęt wraz z kopią dowodu zakupu należy dostarczyć do siedziby BACKBONE Krzysztof Raczyński (dane teleadresowe w punkcie 2.).

o   Sprzęt należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, elastyczne wypełnienie).

o   Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i sticker licencyjne celem weryfikacji uprawnień gwarancyjnych dla danego urządzenia

o   Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo serwis odeśle sprzęt na adres z dowodu zakupu na koszt nadawcy firmą kurierską.

o   Klient otrzyma wraz z urządzeniem protokół naprawy, który jednocześnie jest podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy.

 1. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem należytego i bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

 2. Procedura gwarancyjna może ulec wydłużenia, a w szczególnych wypadkach staje się niemożliwa, jeżeli w dokumencie zakupu lub na urządzeniu wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania, które uniemożliwią poprawną identyfikację zakupionego towaru i weryfikację uprawnień gwarancyjnych.

 3. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie trwania gwarancji będą usunięte niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych.

 4. BACKBONE Krzysztof Raczyński nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych, a także za usunięcie danych w toku pracy serwisu gwarancyjnego. Przed zgłoszeniem i wysłaniem reklamowanego urządzenia Klient powinien wykonać kopię bezpieczeństwa swoich danych.

 5. Gwarancją nie są objęte:

o   Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.

o   Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

o   Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika.

o   Sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem etc.), oraz wywołane tym faktem uszkodzenia.

o   Sprzęt, którego dokument zakupu, sticker licencyjny lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, uniemożliwiając ich identyfikację.

15. Stwierdzenie w obecności kuriera uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest podstawową przesłanką do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji Sprzedawca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

16. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

17. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

18. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

19. Sklep BACKBONE Krzysztof Raczyński niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

20. Jeżeli Sklep BACKBONE Krzysztof Raczyński nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

21. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep BACKBONE Krzysztof Raczyński, koszt transportu podlega zwrotowi jedynie w wysokości najtańszej formy dostawy.

22. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wyszczególnionych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta".

23. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.