Regulamin Sklepu Internetowego BACKBONE Krzysztof Raczyński obowiązujący od dnia 26.06.2017 r.

 

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego BACKBONE Krzysztof Raczyński. Zarejestrowanie się w sklepie i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją sklepowego regulaminu.

 2. Sklep internetowy określany dalej jako "BACKBONE Krzysztof Raczyński" jest własnością firmy BACKBONE Krzysztof Raczyński z siedzibą przy ul. Sardyńskiej 8/31, 02-761 Warszawa, NIP 949-030-06-64, REGON 150391501, e-mail: kontakt@e-backbone.eu , tel. +48 22 253 96 70, organ rejestrujący CEIDG zwanej dalej BACKBONE Krzysztof Raczyński.

 3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.

 4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) i są podane w złotych polskich.

 6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

 7. Informacje o towarach zamieszczone na stronach Sklepu BACKBONE Krzysztof Raczyński nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu Cywilnego.

 8. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie w firmie BACKBONE Krzysztof Raczyński oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 9. Cena oferowana przy towarze jest wiążąca z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.

 10. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili w której sprzedawca poprzez przesłanie wiadomości e-mail z informacją potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.
 11. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail od firmy BACKBONE Krzysztof Raczyński oraz na dodanie swojego adresu e-mail do naszej bazy w celu otrzymywania oferty handlowej.

 12. Zamówiony towar będzie wysyłany przez firmę BACKBONE Krzysztof Raczyński.

 13. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.

 14. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, za porozumieniem z BACKBONE Krzysztof Raczyński, opłata za dostawę zamówionych towarów może być dokonana przez BACKBONE Krzysztof Raczyński.

 15. Koszty przesyłki uzależnione są od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz wagi przesyłki.

 16. Przelewy należy przekazywać do banku NEST BANK SA o numerze: 51 1870 1045 2078 1021 0251 0001 na konto należące do Sprzedającego

 17. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu (fakturę VAT) oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).

 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

 19. Sklep realizuje zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy (w praktyce jest to zazwyczaj 1-3 dni roboczych). W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w ciągu 5 dni.

 20. BACKBONE Krzysztof Raczyński dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu www.backbone.pl była aktualna, a oferowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży (stany magazynowe oraz ceny synchronizowane są co 4 godziny - w tym czasie cena może ulec zmianie). W przypadku czasowej niedostępności zamówionego towaru, BACKBONE Krzysztof Raczyński niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może w takiej sytuacji wycofać złożone zamówienie.

 21. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 22. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić:

  1. czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu,

  2. czy jest nienaruszona,

  3. czy jest zgodna z zamówieniem.

 23. Stwierdzenie w obecności kuriera uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest podstawową przesłanką do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji Sprzedawca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

 24. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 25. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 26. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

 27. Sklep BACKBONE Krzysztof Raczyński niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

 28. Jeżeli Sklep BACKBONE Krzysztof Raczyński nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 29. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep BACKBONE Krzysztof Raczyński, koszt transportu podlega zwrotowi jedynie w wysokości najtańszej formy dostawy.

 30. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wyszczególnionych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta".

 31. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

 32. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych towaru Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu BACKBONE Krzysztof Raczyński o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

 33. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 34. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, Sklep niezwłocznie (jednak najpóźniej w ciągu 14 dni) przystąpi do rozpatrzenia takiej prośby.

 35. Reklamacje i korespondencję należy kierować na adres: BACKBONE Krzysztof Raczyński, ul. Sardyńska 8/31, 02-761 Warszawa, tel. +48 22 253 96 70 (Opłata za połączenie według taryfy operatora)

 36. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania żadnych przesyłek przesyłanych do niego za pobraniem.

 37. Zamówienia złożone za pośrednictwem koszyka w sklepie internetowym realizujemy wyłącznie na terenie Polski.

 38. Zamówiony towar jest rezerwowany na maksymalny okres 5 dni, po tym okresie zamówienie może zostać anulowane. Anulowanie zamówienia nastąpi także w przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w przeciągu 3 dni od dokonania zamówienia z opcją przelewu bankowego.

 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.